Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica, omnium SS. Patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum, sive latinorum, sive graecorum, qui ab aevo apostolico ad tempora Innocentii III (anno 1216) pro latinis et ad concilii Florentini tempora (ann. 1439) pro graecis floruerunt. Series graeca, in quo prodeunt patres, doctores scriptoresque ecclesiae graecae a S. Barnaba ad Bessarionem, Volumen 25

Portada
1857
0 Reseñas
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todo

Pasajes populares

Página 100 - Ίουλιανδς μεν εν Περσίδι άνηρέθη, των μεν είς Πέρσην τινά των αυτομόλων την άναίρεσ·.ν αναφερόντων, των δε είς τινά των υποτελών στρατιωτών. Ό δε πολύς κα'ι της αληθείας εγγύτερος λόγος, θεήλατον αύτδν Οποστήναι την σφαγήν, έκδ'.δάσκει.
Página 102 - Αρτι τοίνυν τότε του αγίου Αλεξάνδρου, του επισκόπου Αλεξανδρείας, την ίερωσύνην έγχειρισθέντος μετά την του αγίου Πέτρου σύναξιν, του πρδ αυτού μαρτυρήσαντος , κα\ τδν κλήρον είς ίστίασιν προτρεψαμένου, κα\ περιμένοντας, ?ωο αν συναθροισθώσιν.
Página 102 - ... οίκουμένην, του Αθανασίου μετά του Δαυίδ ψάλλοντος· < Εάν παρατάξηται έπ' έμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσεται ή καρδία μου · καΐ εάν έπαναστή έπ' έμ£ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίσω, ι στέφανον νίκης περιθέσΟαι δηλαδή.
Página 94 - Άλλ' οίκτον λαβών του σωτήρος 6 Αρσένιος (εν γαρ τω βραδύν:ιν τδ συνέδριον ή της συκοφαντίας φήμη πανταχού διέδραμε), προς την Τύρον παραγίνεται, κρεΐσσον λογιζόμενος ει δέοι αυτόν κα\ τεθνάναι, η" δι' αυτόν την οίκουμένην περί τηλικοΟτου ανδρός σχανδαλίζεσθαι.
Página 105 - Τούτων δε οϋδένα λόγον οί κριτα'ι έποιοΰντο· άλλ' εισήχθη μεν ή κατά Μακαρίου δίκη· άτονησάντων δε των ελέγχων, ύπέρθεσιν έλάμβανεν ή άκρόασις, έφ' ω τεπαραγενέσθαι έπ\ τδν Μαρεώτην τινάς, ίνα έπ\ τδν τόπον ζητηθείη τα αμφίβολα.
Página 117 - Κυριαχ?| κατά τον λαόν. Κα\ ολίγους εύρων ευχόμενους (οι γαρ πλείστοι πάλιν δια την ώραν άναχωρήσαντες ήιαν) · τοιαύτα γαρ είργάσατο, οΤα έπρεπε παρ
Página 116 - Κωνστάντιος τ?) εκείνων κρίσει έγένετο σύμψτ;φος, παρασκευάζει σύνοδον των εκεί (α) επισκόπων γενέσθαι. Ό γαρ άγιος Μάξιμος, μηδέν μελλήσα<ς, μετεπέμπετο πάντας τους της Ανατολής επισκόπους·, καΧ καθίσας (6) συνέδριον, άποδίδωσι καΧ αύτδς τω άγίω Άθανασίω την κοινωνίαν κα'ι την...
Página 100 - όλεις κατηρείπωσε · καν ή θάλασσα , των ιδίων δρων ύπερχυΟεϊσα, πολλήν μεν της ηπείρου άποτεμομένη θάλασσαν νέαν Εδειξε , πολλήν δε της υποβρυχίου άρότρω ύπέθηκεν. Άλλ' ουδέν τούτων έσωφρόνισε τδν Ούάλεντα.
Página 102 - Εάν παρατάξηται έπ' έμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσεται ή καρδία μου · καΐ εάν έπαναστή έπ' έμ£ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίσω, ι στέφανον νίκης περιθέσΟαι δηλαδή. Επειδή ουν τα πολλά των συμβάντων αύτώ διεύθυνα!
Página 104 - Ο έστη· καΐ εί μεν δ φθόνος αΓτιος ην, ίνα σπουδάϊο>σιν αυτούς έχατέρους πρδς είρήνην συνάψαι· εί 'δε πλαστή τινι μεταμέλεια κέχρηται ό "Αρειος, καταλάβοι την Άλεξάνδρειαν, κάκεΐ περί τούτων κρϊνοιτο.